ข้อมูล/สถิติ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่งออก

ico locationsข้อมูลผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่งออก

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

ผู้ได้รับอนุญาตการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ico stuffข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)

satisfactionข้อมูลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2

3131ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

ยาสัตว์และวัตถุอันตราย

61ข้อมูลยาสัตว์และวัตถุอันตราย

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

ฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง B-Agonist

61ข้อมูลฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง B-Agonist

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

bookข้อมูลมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์อนามัย

sam-8ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์อนามัย

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

ฟาร์มสุกรที่ได้รับรองฟาร์มปลอดสาร

satisfactionข้อมูลฟาร์มสุกรที่ได้รับรองฟาร์มปลอดสาร

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

2สรุปจำนวนมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

การขึ้นทะเบียนผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์

ico stuffข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

โรงฆ่าสัตว์ที่ยื่นขอ ฆจส.1ฯ

31ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ยื่นขอ ฆจส.1 และมีแผนปรับปรุง

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์