โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2

3131ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์