คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ กรมปศุสัตว์

 icon-48-groupsคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ กรมปศุสัตว์

#กองแผนงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งฯ

photo-iconรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงาน งานบ้านงานครัว สนามและการฝึก โฆษณาและเผยแพร่

#สำนักงานเลขานุการกรม

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

#สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุประเภทยา เวชภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

#สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

lenovok300รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

#ศูนย์สารสนเทศ