รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

#สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์